V tomto kurze sa zoznámime so základmi lineárnej algebry, reálnymi funkciami, základmi diferenciálneho a integrálneho počtu a ich aplikáciami.

Diferenciálne rovnice

Cieľom je zdokonaliť vedomosti a zručnosť pri práci s počítačom a základnými programami pre prácu v kancelárii (kancelárske balíky), konkrétne práca s MS Office a operačným systémom.

Predmet sa zaoberá reálnymi funkciami viac premenných, dvojnými integrálmi, krivkovými integrálmi z vektorových funkcií a obyčajnými diferenciálnymi rovnicami.

Predmet Vybrané kapitoly z matematiky sa učí v ZS 1. ročníka inžinierskeho štúdia v rozsahu 2-2-0.

Cieľ predmetu: Nadobudnúť teoretické základy z oblasti diferenčných rovníc, funkcionálnej analýzy a variačného počtu.

Obsah predmetu:

  1. Diferenčné rovnice (dotácia 12/12)
  2. Funkcionálna analýza (dotácia 8/8)
  3. Variačný počet (dotácia 6/6)

Predmet garantuje doc. Baláž, ktorý však neposkytuje elearningovú podporu. Preto sú v kurze uložené oscanované materiály z prednášok.