Kurz je určený pre študentov 1. ročníka Ing. štúdia odboru chemické technológie.

Študent získa vedomosti o priemyselných spôsoboch výroby základných chemikálií a medziproduktov založených na uhlíkovej surovinovej báze, ako je ropa, zemný plyn a uhlie, komplexne od reakčného mechanizmu až po príklady technológií. Vie zaujať stanovisko k možnosti používania obnoviteľných surovín na výrobu priemyselne dôležitých chemikálií z hľadiska udržateľnosti chémie.

Kurz je určený pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia odboru CHEMAT - Chémia, medicínska chémia a materiály.

Študent získa prehľad o príprave a charakterizácii nanomateriálov. Študent získa vedomosti o aplikácii nanomateriálov: katalyzátory, adsorbenty, plnivá pre kompozity, uplatnenie v náterových látkach, elektronike, zariadeniach na výrobu a uchovávanie energie (solárne panely, palivové články, batérie). Osobitnou skupinou vedomostí, ktoré študent získa, sú zdravotné a ekologické aspekty výroby a použitia nanomateriálov.

Kurz je určený pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia odboru CHEMAT - Chémia, medicínska chémia a materiály.
Študent získa základné poznatky o technológiách výroby najdôležitejších organických látok a ich ďalšom využití v praxi, s dôrazom na chemické, ekologické a ekonomické parametre procesov, o procesoch spracovania ropy, zemného plynu, uhlia a obnoviteľných surovín na palivá, petrochemikálie a organické látky pre výrobu plastov, povrchovo aktívnych látok, farbív, pesticídov, antioxidantov, antiozonantov, liečiv.

Kurz je určený pre študentov 2. ročníka Ing. štúdia odboru chemické technológie.
Študent získa principiálne základy výrob špeciálnych organických materiálov, ktoré tvoria fundament organických výrob a umožňuje v priemysle vyrábať celé spektrum špeciálnych organických látok.

Kurz je určený pre študentov 1. ročníka Ing. štúdia odboru chemické technológie.
Študent získa prehľad o rôznych metódach kontroly kvality vstupných surovín, medziproduktov a výstupných produktov v chemickej technológii, resp. v technológii materiálov, včítane príprav vzoriek a vyhodnotenia údajov. Vie uvedené metódy využiť aj na operatívne kontroly počas štandardných a neštandardných situácií vo výrobnom procese (zistenie príčiny zníženia aktivity katalyzátora, identifikácia vzniknutých neznámych látok počas výrobného procesu, určenie príčin prekročenia normovaných parametrov, a i.). Dokáže najmä aplikovať vybrané fyzikálnochemické metódy na kontrolu technológií.