Študenti sa do kurzu zapísujú na základe hesla poslaného emailom do AIS, v prípade problémov kontaktujte: lukas.bucinsky[at]stuba.sk .

Harmonogram a pravidlá vypracovania elektronických testov v systéme Moodle:
Študent vypracováva samostatne na počítači domáce úlohy každý týždeň (domáca úloha bude otvorená obmedzenú dobu, viď detaily testu!).
Každá nevypracovaná domáca úloha na/nad 75 % znamená mínus jeden bod (malus) z bodov získaných za kontrolné elektronické testy.
Účasť na kontrolnom alebo skúškovom elektronickom teste je podmienená vypracovaním zodpovedajúceho cvičného testu na/nad 75 %.

In this course, student can test the basic knowledge needed to successfully master laboratory exercises in physics. The basic knowledge covers general information on measurements and processing of measured data, on the evaluation of errors of measured data and on the correct elaboration of a protocol and the correct recording of final measured quantities. In addition to general knowledge, basic theoretical knowledge related to specific tasks is also required.


Študijné podklady pre predmet Úvod do medicínskej fyziky

V tomto kurze si môže študent otestovať základné znalosti potrebné na úspešné zvládnutie laboratórnych cvičení z fyziky. Základné znalosti pokrývajú všeobecné informácie o meraniach a spracovaní nameraných údajov, o vyhodnocovaní chýb nameraných údajov a o správnom vypracovaní protokolu a správnom zápise konečných nameraných veličín. Okrem všeobecných znalostí sú potrebné aj základné teoretické znalosti týkajúce sa konkrétnych úloh.
Minimálne všeobecné informácie o spracovaní nameraných údajov a vyhodnotení chýb konečných veličín, z čoho vyplýva správny zápis konečných veličín, ktorý sa uvádza na záver každého protokolu z merania, budú od študenta požadované aj na laboratórnych cvičeniach z ďalších predmetov, resp. aj pri vypracovávaní protokolov z akéhokoľvek merania v praxi.

Timetable and rules for developing electronic tests in the Moodle system:
The student completes homework independently on the computer every week (homework will be open for 10 days, unless otherwise stated!).
Failure to complete homework for min. 75% means the substraction of one point from the points obtained during the semester for the exam.
Intermediate control electronic tests TE1 and TE2 for the exam are written during the semester (if the student attends the Physics Seminar) or one total electronic TEC test is written in the credit week (the same test also serves as a correction test for students who want to correct the number of points from TE1 and TE2 obtained during the semester).
The grade from the Seminars is obtained according to the percentage of points obtained from the completed homework (50%) and tests TE1 and TE2 (50%), respectively. TEC.

The Entry key was sent to you at the beginning of the semester at AIS.

V tomto kurze si môže študent otestovať základné znalosti potrebné na úspešné zvládnutie laboratórnych cvičení z fyziky. Základné znalosti pokrývajú všeobecné informácie o meraniach a spracovaní nameraných údajov, o vyhodnocovaní chýb nameraných údajov a o správnom vypracovaní protokolu a správnom zápise konečných nameraných veličín. Okrem všeobecných znalostí sú potrebné aj základné teoretické znalosti týkajúce sa konkrétnych úloh.
Minimálne všeobecné informácie o spracovaní nameraných údajov a vyhodnotení chýb konečných veličín, z čoho vyplýva správny zápis konečných veličín, ktorý sa uvádza na záver každého protokolu z merania, budú od študenta požadované aj na laboratórnych cvičeniach z ďalších predmetov, resp. aj pri vypracovávaní protokolov z akéhokoľvek merania v praxi.