Kurz je určený pre študentov 1. ročníka programu CHEMAT4 a ostatných štvorročných odborov v rámci Bc. štúdia k prezentácii prednášok a cvičení.


Prednášajúci: doc. Ing. Marián Janek, PhD.

Cvičiaci: Ing. Zora Hajdúchová, PhD.; Ing. Peter Veteška, PhD.; Ing. Michaela Benköová, PhD.; Ing. Jana Záchenská, PhD.Predmet má za cieľ oboznámiť a naučiť študentov prehľad o klasických silikátových technológiách
a ich zušľachtení v oblasti moderných materiálov využívaných v pokročilých technických a medicínskych aplikáciách. Pojednávanie o klasických technológiách výroby keramických materiálov, skla a hydraulických spojív je rozšírené o nové trendy a možnosti v uvedených technologických oblastiach, ako vývoj funkcionalizovaných, špeciálnych a biokompatibilných materiálov. Študenti získajú poznatky o moderných typoch anorganických materiálov, s vylepšenými vlastnosťami a lepšou životnosťou, a možnostiach ich praktického využívania napr. v kozmických a biomedicínskych aplikáciách. Okrem toho predmet pomôže študentom lepšie chápať požiadavky na vlastnosti materiálov, o ktorých bude pojednávané neskôr, v špecializovaných predmetoch požadovaných v študijnom programe Chémia, medicínska chémia a chemické materiály.